„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť DOUBLE RED Design s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v  inovácii produktu / zavedení nového produktu pre spoločnosť za účelom zvýšenia efektívnosti a produktivity práce.

Názov projektu

Zavedenie výroby DOUBLE RED Design s.r.o

Hlavný cieľ projektu

Inovácia produktu/zavedenie nového produktu pre spoločnosť za účelom zvýšenia efektívnosti a produktivity práce

Očakávané výsledky                         

  •         Zabezpečenie tvorby zdrojov pre ďalšie financovanie inovácii v spoločnosti
  •         Zvýšenie celkovej produkcie spoločnosti a nárast tržieb
  •         Zlepšenie kvality ponúkanej produkcie
  •         Zníženie výrobných nákladov na jednotku produkcie
  •         Odstránenie kooperácie pri výrobe produkcie spoločnosti

Kontrahovaná výška NFP

177 266,96 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk 

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk