Projekt bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja

Spoločnosť DOUBLE RED Design s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v  inovácii produktu / zavedení nového produktu pre spoločnosť za účelom zvýšenia efektívnosti a produktivity práce.

Názov projektu

Zavedenie výroby DOUBLE RED Design s.r.o

Názov a sídlo prijímateľa:

DOUBLE RED Design, s.r.o., Štúrova 20, 977 01 Brezno

Miesto realizácie projektu:

Hlavný cieľ projektu

Mostárenská 9, 977 01 Brezno

Inovácia produktu/zavedenie nového produktu pre spoločnosť za účelom zvýšenia efektívnosti a produktivity práce

Očakávané výsledky

  • Zabezpečenie tvorby zdrojov pre ďalšie financovanie inovácii v spoločnosti
  • Zvýšenie celkovej produkcie spoločnosti a nárast tržieb
  • Zlepšenie kvality ponúkanej produkcie
  • Zníženie výrobných nákladov na jednotku produkcie
  • Odstránenie kooperácie pri výrobe produkcie spoločnosti

Kontrahovaná výška NFP

134 750,55 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie – www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán OP II

www.mindop.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk 

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk