VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)


Spoločnosti

DOUBLE RED Design s.r.o
so sídlom Štúrova 20, 977 01 Brezno
IČO: 50182218 
DIČ: 2120199048 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 29268/S


1. PREDMET ÚPRAVY VOP
2. DEFINÍCIE ZÁKLADNYCH POJOM
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
4. CENA
5. DODACIE TERMÍNY
6. MIESTO DODANIA
7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
8. DODANIE TOVARU
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti DOUBLE RED Design s.r.o, Štúrova 20, 977 01 Brezno, IČO: 50 182 218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 29268/S (ďalej len  „Double Red Design“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.doublered.eu

2. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Double Red Design umiestnený na internetovej stránke www.doublered.sk. Cez tento je možné nakupovanie tovaru, ktorý ponúka spoločnosť Double Red Design na uvedenej stránke.

2.3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s DOUBLE RED kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru, ktorý je ponúkaný cez E-Shop, a ktorá za tým účelom odoslala riadne vyplnlnenú záväznú objednávku prostredníctvom E-Shopu a doručila ju spoločnosti Double Red Design.

2.4. Oprávnená osoba. Je osoba, ktorá je odlišná od kupujúceho a ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako oprávneného prvziať objednávku. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, špecifikáciu objednaného tovaru, jeho kúpnu cenu vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (typ prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.doublered.sk, ktorá obsahuje textové označenie tovaru a cenu. Všetky zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.doublered.sk.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Double Red Design dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Double Red Design.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Double Red Design. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.doublered.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:
1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a súhlasí s nimi bez výhrad.
2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Double Red Design, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Double Red Design.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Double Red Design adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Double Red Design potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Double Red Design neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Double Red Design dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Double Red Design. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Double Red Design povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Double Red Design.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Double Red Design do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Double Red Design a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
1. platba platobnou kartou pred dodaním tovaru,
2. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v sklade spoločnosti Double Red Design,
3. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
4. platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Double Red Design uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Double Red Design povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Double Red Design dodať tovar kupujúcemu v lehote max. 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Double Red Design začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Double Red Design.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby dodania tovaru do miesta dodania sú:
1. Preprava kuriérom
2. Osobný odber.

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti Double Red Design dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. 

8.2. Záväzok spoločnosti Double Red Design dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Double Red Design bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Double Red Design.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Double Red Design späť, je spoločnosť Double Red Design oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Double Red Design zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť Double Red Design vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali doporučene poštovou zásielkou.

10.4. Za včasné odstúpenie sa považuje deň, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Double Red Design. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.5. Spoločnosť Double Red Design si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť Double Red Design vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Double Red Design na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Double Red Design kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.6. Spoločnosť Double Red Design je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
1. ak pri platbe na účet spoločnosti Double Red Design kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Double Red Design,
3. ak dojde k vypredaniu tovaru a daný tovar sa už ďalej nevyrába.

10.7. Odstúpenie Double Red Design od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

10.8. Odstúpenie Double Red Design od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Double Red Design na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.9. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Double Red Design oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop Double Red Design je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Double Red Design spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Double Red Design zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť Double Red Design spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. Objednávateľ objednaním tovaru od spoločnosti Double Red Design súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti Double Red Design na emailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. 

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

13.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2013.

13.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.doublered.sk

13.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Ďakujeme
Double Red Design